Lyginamoji rainistika Lietuvoje ir naujos jos perspektyvos: Rainio eilėraščių rinkinio "Galas ir pradžia" ir Putino rinkinio "Tarp dviejų aušrų" paralelės

Vigmantas Butkus

Santrauka


Straipsnyje remiamasi tipologinės komparatyvistikos metodologiniais principais, kurie yra pristatyti komparatyvistų Alexandru’o Dimos, Dionýzo Ďurišino ir Peterio V. Zimos veikaluose. Pirmoje straipsnio dalyje trumpai referuojama ir aptariama lyginamosios baltistinės rainistikos istorija: Janio Rainio (Jānis Rainis) kūrybos aspektinis ar bendresnis lyginimas su lietuvių rašytojų Juliaus Janonio, Vydūno, Vinco Krėvės-Mickevičiaus, Maironio kūryba. Tokius tyrimus yra atlikę Kazys Umbrasas, Silvestras Gaižiūnas, Aurelija Mykolaitytė ir kiti lietuvių literatūrologai. Antra straipsnio dalis skirta lyginamuoju būdu analizuoti latvių literatūros istorijai svarbų Rainio eilėraščių rinkinį Galas ir pradžia (1912) ir lietuvių literatūros istorijai svarbų Vinco Mykolaičio-Putino rinkinį Tarp dviejų aušrų (1927). Atskleidžiamas šių dviejų knygų tipologinis bendrumas: panaši simbolistinė poetika, artima žmogaus, jo santykio su pasauliu ir universumu koncepcija, panašūs asmenybės savasties ieškojimo, savirefleksijos keliai.

Esminiai žodžiai: tipologinė komparatyvistika, baltistika, lyginamoji rainistika, Janis Rainis, Vincas Mykolaitis-Putinas.

DOI: http://dx.doi.org/10.15823/ts.2016.1


Visas tekstas:

PDF